Renovering/ombyggnad av lägenhet i Brf Zenhusen

Att tänka på om du som bostadsrättshavare vill renovera/bygga om din lägenhet. 

Vissa renoveringar/ombyggnationer kan göras utan att det påverkar resten av huset eller bostadsrättsföreningen. För dessa krävs inte styrelsens tillstånd. Exempel på sådana åtgärder är följande:

 • Målning
 • Tapetsering
 • Lägga nytt eller slipa golv som inte innefattar våtutrymmen (badrum, toalett)
 • Byte av diskmaskin, kyl, frys, kranar vid diskbänk och badrum (om vattnet kan stängas av i lägenheten med ballofix eller motsvarande).
 • Byte av befintliga köksskåp

Enligt stadgarna § 7 fordras styrelsens tillstånd för att i lägenheten utföra vissa åtgärder. För dessa krävs styrelsens tillstånd. Exempel på sådana åtgärder är följande:

 • Ingrepp i bärande konstruktion.
 • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Det innebär att större ombyggnader av tex kök (inkl byte av spiskåpa), badrum, förändringar av rördragningar, ventilation eller bilning i vägg och golv inte får ske utan styrelsens medgivande.

Innan en ombyggnad påbörjas behöver därför ombyggnadsplanerna godkännas av styrelsen. Dvs. först lämnar du en anmälan, se nedan, om vad du önskar göra därefter får du ett skriftligt godkännande eller avslag från styrelsen.

Ansökan till styrelsen vill vi att du gör, inte för att styrelsen är särskilt nyfiken av sig utan för att du därmed hjälper styrelsen i deras uppdrag att förvalta husen på bästa sätt. Och det innebär bland annat att försöka undvika att huset skadas då det förutom omak och merarbete för boende i huset kan orsaka föreningen kostnader. 

Innan ombyggnadsarbetena kan påbörjas kan en gemensam besiktning av allmänna ytor behöva ske.   När renoveringen är klar anmäls detta till styrelsen som genom en första kontroll avgör om renoveringen har följt föreningens riktlinjer. Beroende på renoveringens omfattning och utförande avgör styrelsen om en besiktning även skall utföras av föreningens fastighetsförvaltare eller utomstående besiktningsman.

Bostadsrättshavare är ansvarig för eventuella skador som drabbar föreningen eller annan bostadsrättshavare p.g.a. åtgärder som vidtagits i lägenheten.

Allmänna regler vid all renovering eller ombyggnation

För all renovering i lägenhet krävs dock att den utförs fackmannamässigt och att gällande branschregler följs samt att arbetet, när så krävs, utförs av behörig installatör samt att du, som bostadsrättshavare, och eventuella hantverkare utför renoveringen/ombyggnationen enligt ordningsreglerna nedan. 

Om du låter utföra renovering eller ombyggnation i din lägenhet är du ytterst ansvarig för arbetets utförande och även för dess konsekvenser, som kan komma av dessa arbeten såväl under arbetets genomförande, som efter dess slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförts i egen regi eller av anlitad entreprenörsfirma samt oberoende av arbetets omfattning. Detta innebär att du som bostadsrättshavaren formellt betraktas som byggherre för arbetet i lägenheten.

Vi måste ta hänsyn till varandra så mycket som möjligt när vi renoverar eller bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Störande arbeten får endast pågå vardagar mellan kl 08 – 16 och inte under helger. Detta gäller dock inte vid uppsättning av enstaka gardinstänger, tavlor och liknande. Under helger och på vardagar före och efter kl. 08-16 får den som renoverar ägna sig åt s.k ”tysta arbeten”.

Renovering och ombyggnation av lägenhet

Innan du som bostadsrättshavare sätter igång och renoverar eller bygger om din lägenhet behövs följande:

 • En skriftlig ansökan för tilltänkta åtgärder skickas till styrelsen.
 • Ansökan ska innehålla detaljerad beskrivning och ritning av vad som ska renoveras/byggas om.
 • Uppgift om entreprenör skall anges (ska kunna uppvisa F-skattsedel samt försäkringsbevis) samt om arbetena avser auktorisation, intyg som utvisar att entreprenören har aktuell auktorisation (för vatten - VVS, för tätskikt – GVK, för el – Elsäkerhetsverket).
 • Uppgift om vem som är kontaktperson hos bostadsrättshavaren samt ansvarig entreprenör ska lämnas till styrelsen samt anslås i porten.
 • En tidplan för arbetets utförande.
 • Styrelsen tar ställning till ansökan och kallar eventuellt till ett möte med bostadsrättsinnehavaren för kompletteringar.
 • Innan renovering påbörjas ska en gemensam renoveringssyn bokas in av allmänna ytor i anslutning till lägenheten.

Nedanstående checklista ska också godkännas av bostadsrättsinnehavaren och entreprenören:

OBS, detta gäller all form av renovering eller ombyggnadsarbeten, dvs oavsett om det är arbeten som kan utföras utan anmälan till styrelsen eller efter det att tillstånd erhållits

 • Störande ljud i fastigheten = ihärdigt borrande eller bilande mer än 10 minuter får endast utföras på vardagar mellan kl 08.00 – 16.00 dvs aldrig på en helg. Tänk på att stomljud förflyttar sig långt och hörs i hela byggnaden.
 • Information om störande ljud skall anslås i entrén minst 3 dagar före arbetets början. Informationen ska innefatta datum och tidsperiod
  (den xxx från kl xxx till kl xxx)
 • I de fall vattenavstängning behövs ske för enhet utanför den egna lägenheten ska styrelsen kontaktas i god tid innan så att vattenavstängning kan planeras in och informeras om till övriga medlemmar. 
 • Är arbetet inte fackmannamässigt utfört får den boende stå för hela kostnaden vid skada.
 • Hiss och trapphus ska skyddstäckas vid in- och utförsel av byggmaterial och byggavfall.
 • Byggavfall och emballage ska löpande tas bort och får ej samlas i trapphus eller utanför entrén eller på gården.
 • Inget byggavfall, emballage eller annat osorterat skräp får lämnas i föreningens återvinningsrum.
 • Ytterdörrar får inte ställas upp vid in- och uttransport av material och eller personer
 • Entreprenörens fordon får enbart vara på gården vid tillfällig in- och urlastning.