riktlinjer vid renoveringar

Riktlinjer

Att tänka på om du som bostadsrättshavare vill renovera/bygga om din lägenhet.

Vissa renoveringar/ombyggnationer kan göras utan att det påverkar resten av huset eller bostadsrättsföreningen. För dessa krävs inte styrelsens tillstånd. Exempel på sådana åtgärder är följande:

Enligt stadgarna § 7 fordras styrelsens tillstånd för att i lägenheten utföra vissa åtgärder. För dessa krävs styrelsens tillstånd. Exempel på sådana åtgärder är följande:

Det innebär att större ombyggnader av tex kök (inkl byte av spiskåpa), badrum, förändringar av rördragningar, ventilation eller bilning i vägg och golv inte får ske utan styrelsens medgivande.

Innan en ombyggnad påbörjas behöver därför ombyggnadsplanerna godkännas av styrelsen. Dvs. först lämnar du en anmälan, se nedan, om vad du önskar göra därefter får du ett skriftligt godkännande eller avslag från styrelsen.

Ansökan till styrelsen vill vi att du gör, inte för att styrelsen är särskilt nyfiken av sig utan för att du därmed hjälper styrelsen i deras uppdrag att förvalta husen på bästa sätt. Och det innebär bland annat att försöka undvika att huset skadas då det förutom omak och merarbete för boende i huset kan orsaka föreningen kostnader.

Innan ombyggnadsarbetena kan påbörjas kan en gemensam besiktning av allmänna ytor behöva ske.   När renoveringen är klar anmäls detta till styrelsen som genom en första kontroll avgör om renoveringen har följt föreningens riktlinjer. Beroende på renoveringens omfattning och utförande avgör styrelsen om en besiktning även skall utföras av föreningens fastighetsförvaltare eller utomstående besiktningsman.

Bostadsrättshavare är ansvarig för eventuella skador som drabbar föreningen eller annan bostadsrättshavare p.g.a. åtgärder som vidtagits i lägenheten.

Allmänna regler vid all renovering eller ombyggnation

För all renovering i lägenhet krävs dock att den utförs fackmannamässigt och att gällande branschregler följs samt att arbetet, när så krävs, utförs av behörig installatör samt att du, som bostadsrättshavare, och eventuella hantverkare utför renoveringen/ombyggnationen enligt ordningsreglerna nedan. 

Om du låter utföra renovering eller ombyggnation i din lägenhet är du ytterst ansvarig för arbetets utförande och även för dess konsekvenser, som kan komma av dessa arbeten såväl under arbetets genomförande, som efter dess slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförts i egen regi eller av anlitad entreprenörsfirma samt oberoende av arbetets omfattning. Detta innebär att du som bostadsrättshavaren formellt betraktas som byggherre för arbetet i lägenheten.

Vi måste ta hänsyn till varandra så mycket som möjligt när vi renoverar eller bygger om. Det innebär att störa grannarna så lite som möjligt. Störande arbeten får endast pågå vardagar mellan kl 08 – 16 och inte under helger. Detta gäller dock inte vid uppsättning av enstaka gardinstänger, tavlor och liknande. Under helger och på vardagar före och efter kl. 08-16 får den som renoverar ägna sig åt s.k ”tysta arbeten”.

Renovering och ombyggnation av lägenhet

Innan du som bostadsrättshavare sätter igång och renoverar eller bygger om din lägenhet behövs följande:

Nedanstående checklista ska också godkännas av bostadsrättsinnehavaren och entreprenören:

OBS, detta gäller all form av renovering eller ombyggnadsarbeten, dvs oavsett om det är arbeten som kan utföras utan anmälan till styrelsen eller efter det att tillstånd erhållits